Pittard's brief aan Barones Amos

 

 

Datum: 16 oktober 2002

Geschreven op 4 oktober 2002.

Email: bpittard@beachaccess.com.au

Aan: de Barones Amos,

Minister van Staat,

Ministerie van Gemenebest- en Buitenlandse Zaken.

Zeer geachte Barones,

Een afschrift van mijn open brief aan A.B.Vajpayee wordt eveneens toegezonden aan de Eerste Minister, aan de plaatsvervangend Eerste Minister en aan een groot aantal anderen.

Ik vraag U allen deze te lezen in het licht van de overige documentatie die U is toegezonden.

Ik verzoek U, Mevrouw, alles te doen wat in Uw vermogen ligt te zorgen dat de Britse Regering zich opnieuw gaat interesseren voor een reiswaarschuwing aan jongens en jonge mannen van het Verenigd Koninkrijk die van plan zijn af te reizen naar de ashram van Sathya Sai Baba in Puttaparthy, India.

Ik wijs U erop dat het State Department van de Verenigde Staten een dergelijke waarschuwing reeds hebben laten uitgaan naar reizigers uit hun land. Dit terwijl Sathya Sai Baba in India nog niet door een rechtbank veroordeeld is. Tot onze teleurstelling voelde men zich wel genoodzaakt zijn naam niet in de waarschuwing op te nemen, maar de aanduidingen spraken heldere taal.

Ik vertrouw erop dat Hare Majesteits Regering het hare zal willen bijdragen aan het steunen van deze inspanning van Amerikaanse zijde.

Op deze wijze zal pas echt blijken dat er daadwerkelijk nota genomen wordt van de bijna vijftig Britse parlementsleden die een petitie hebben ondertekend waarin wordt verzocht tegenover Sathya Sai Baba actie te ondernemen. Bijzonderheden hiervan zijn te vinden op de website van het Lagerhuis: Early Day Motion 886.

Enkelen van ons hebben een ander soort petitie op het internet geplaatst. Hierin wordt in een aantal punten opgesomd om welke dringende zaken het gaat in deze poging een officieel onderzoek te bewerkstelligen naar alle beschuldigingen die wereldwijd tegen Sathya Sai Baba worden ingebracht. U kunt onze petitie vinden op:

http://www.PetitionOnline.com/saibaba/petition.html

Ik zal enige vooraanstaande Britse parlementsleden en andere invloedrijke burgers verzoeken of zij erachter kunnen komen of het aannemen van deze overigens veelbelovende motie werd tegengehouden door pressie uitgeoefend door de Indiase regering. A.B. Vajpayee, die aan het hoofd staat van dit kabinet, staat volledig aan de kant van Sathya Sai Baba.

Motie 886 en andere acties die zijn ondernomen om het Britse publiek bewust te maken van het grote aantal beschuldigingen betreffende het seksueel aanranden door Sathya Sai Baba van jongens en jonge mannen uit vele landen, op grote schaal en aan de lopende band, ook uit het Verenigd Koninkrijk, om over andere verschrikkelijke beschuldigingen maar te zwijgen, dit alles heeft een lot ondergaan dat moeilijk te verklaren is.

Tenzij de werkelijke verklaring te vinden is in bijvoorbeeld de relatie tot bepaalde overeenkomsten tussen de regeringen van Blair in die van Vajpayee.

Mijn Indiase vrienden, die zeer goed op de hoogte zijn, verzekeren mij dat de heer Vajpayee naar Groot Brittannie gekomen is met het vaste voornemen de heer Blair te verzoeken de groeiende parlementaire belangstelling voor Sathya Sai Baba in te dammen.

Direct na hun ontmoeting, zoals wij zagen, kwam er plotseling een einde aan de belangstelling van de regering Blair voor bovengenoemde petitie en voor alle andere pogingen licht te werpen op de beschuldigingen tegen Sathya Sai Baba. Dit gebeurde te abrupt om eenvoudig aan te nemen dat het toeval was.

Het resultaat van onze inspanningen ten behoeve van de zeer vele slachtoffers ligt waarschijnlijk in uw handen, Barones Amos. Dan zal blijken hoezeer U hecht aan en voorrang geeft aan rechtvaardigheid boven politieke en andere overwegingen.

Met de meeste hoogachting,

Barry Pittard.