Brief van Glen Meloy aan

John Evans

 

3324 N. Captain Colson Lane

Flagstaff, AZ 86001

Tel.Fax 520-213-9480

Beste John,

Persoonlijk ken ik je niet, maar toen ik nog devotee was, heb ik je op regionale bijeenkomsten horen spreken.

Ik ken Bob Bozzani heel goed en ik heb het misnoegen gehad voorheen verscheidene gesprekken met Dr. Goldstein te hebben gevoerd.

Dit gaat over jouw antwoord op de brief die Ella Evers aan Dr. Goldstein heeft geschreven.

Ik waarschuw je van tevoren dat mijn opmerkingen een beetje boos zouden kunnen overkomen, maar zij weerspiegelen dezelfde intense toewijding die ik 26 jaar achtereen voor Sathya Sai Baba heb gehad. En Bozzani weet dat zeker, evenals vele anderen in de organisatie.

Voordat ik uiting geef aan de gevoelens die ik voorheen over jou naar buiten bracht, wil ik dat je weet wat de reden was waarom ik de organisatie heb verlaten. Dat was een zeer treffende en nauwkeurig omschreven brief van een heel verontruste moeder, wier zoon werd verkracht en gemolesteerd door deze valse avatar, Sathya Sai Baba genaamd. In deze brief zat ook een fotokopie van het dagboek van haar zoon, eigenhandig geschreven, waarin hij stap voor stap, tot in alle bijzonderheden, de verachtelijke gebeurtenissen weergaf die hem waren overkomen.

Een kopie van de brief en het dagboek werd ook naar Bob Bozzani gestuurd. De moeder leefde met het misverstand dat Bob zo eerlijk zou zijn om de hele organisatie op te heffen. Ik waarschuwde haar dat dit waarschijnlijk niet zou gebeuren, maar zij vroeg mij Bob nog een keer te bellen, nadat hij de brief had ontvangen.

Ik belde Bob op, en inderdaad, hij had de brief ontvangen.

We hadden een heel beleefde, maar stevige discussie en ik vertelde Bob dat ik van een zogenaamde goddelijke bedrieger die kleine kinderen molesteerde, niet langer een volgeling kon zijn. Hij vertelde mij, dat het hem speet dit te horen en dat hij van de veronderstelling uitging dat wij mensen de neiging hebben God naar beneden te halen tot het menselijk niveau en dat wij God niet zouden kunnen begrijpen waarom hij dit met deze jongeman in dit geval deed.

Daarna zei hij, dat hij verwachtte dat dit zou gebeuren (met verwijzing naar de devotees die de kudde verlieten) en dat Sathya Sai Baba dit lang geleden had voorspeld. Ik liet hem weten dat mijn God geen kleine kinderen molesteerde.

Zowel Bob als ik kennen dit gezin al vele jaren. Het waren dus geen vreemdelingen voor ons... Bob had inderdaad zowel de zoon als zijn moeder uitgenodigd om te spreken op de maandelijkse Santa Ana bijeenkomst, vlak voordat zij verscheidene jaren geleden naar India vertrokken. Ik was natuurlijk zeer teleurgesteld dat Bob het opnam voor, wat velen van ons nu geloven, een zeer slecht wezen dat jarenlang onschuldige jongemannen molesteert.

Van de vele devotees was Bob de eerste die dezelfde brief ontving en soms was er een persoonlijk briefje bijgesloten voor devotees die de moeder als dikke persoonlijke vrienden beschouwden.

Tot haar diepe teleurstelling ontbond Bob Bozzani niet de organisatie en nu circuleert er minderwaardige kritiek onder de devotees en van de zogenaamde VIP-leiders van de sai organisatie verklaringen met de volgende opmerkingen:

1. De zoon werd al te zeer door zijn moeder beschermd.

2. De hormonen van de zoon waren volkomen in de war.

3. Dat s.b.’s liefde nodig was om zijn karmische en slechte gedachten te verwijderen.

4. Dat s.b. uit goedheid deze jongeman had genezen, de kundalini-kracht had opgewelkt en zijn al te actieve seksuele hartstochten had bedwongen door zijn geslachtsdelen met olie in te wrijven.

John, dit soort verklaringen zijn verachtelijk en komen vooral van mensen die ik voorheen werkelijk liefhad en bewonderde.

John, heb je wel eens opgemerkt hoe een leeuwin haar jonge welpjes beschermt? Het kan zijn dat, als meer moeders waken over hun zonen, wij niet alle beroering zouden hebben die we nu in deze wereld meemaken.

John, ik daag jou of iemand anders uit mij één authentieke vedische verwijzing te noemen die duidt op de noodzaak van het insmeren van de geslachtsdelen of de schaamstreek, om welke reden dan ook. En ik wil geen enkele onzin horen dat zoiets geen verschil uitmaakt met wat een arts doet als hij de zaadballen van een jongeman onderzoekt, om te zien of zij zich goed hebben ontwikkelt.

In de Veda’s vindt men niets hierover. Het is allemaal onzin en het kan door Advaitha (non-dualisme) niet worden goedgepraat.

Geen fatsoenlijk Hindoeleider zou ooit zo’n afschuwelijke daad verrichten.

En John, zelfs als onwetende ouders deze oliebehandelingen als een vedische genezing accepteren, staat hierover nooit iets in de vedische literatuur om zoiets te staven. Nergens wordt verwezen naar Rama, Krishna, Boeddha, Jezus of enige andere Heer, die zoiets doet.

Men zou heel logisch de vraag kunnen stellen waarom hij dit niet doet bij kleine meisjes. Hebben kleine meisjes dan geen hormonen die volkomen in de war zijn? John, jij bent een erkend medicus. Hebben kleine meisjes dan ook geen last van hormonen die niet in orde zijn?

Is het waar dat Sai Baba naaste familieleden van zowel Bob Bozzani als van Dr. Goldstein een oliebehandeling heeft gegeven?

John, jij en ik, en ook elk verstandig mens in dit universum weet, dat wanneer s.b. een stijve penis heeft en deze dan stopt in de mond van zijn nietsvermoedende slachtoffer, met alle bijbehorende bewegingen, dat dit pure onvervalste zelfzuchtige zelfbevrediging is. Dit betekent geen genezing voor het slachtoffer.

Wij praten niet over meerderjarige homofiele mannen, maar over een aanhoudend crimineel gedrag van iemand die verklaart God te zijn.

John, wij beiden weten dat elke gezondheidswerker ter wereld erkent dat wat hij doet met deze onschuldige jongens achter zijn ‘Gordijn van schaamte’, een criminele en snode handeling is. En je weet ook wel dat, als dit in de VS en vele andere landen zou gebeuren, en het werd jou verteld, dat jij onder ede bent verplicht dit aan de landelijke autoriteiten te melden.

Maar wat hebben jullie, Goldstein, Harvey en bijna alle andere doktoren, zoals Sandweiss, Gersten en vele anderen in de organisatie, gedaan?

Met de koppen in het zand hebben jullie allen erover gezwegen en jullie hebben nooit de nietsvermoedende leden gewaarschuwd. John, in alle opzichten is dat een criminele samenzwering waarin jullie allen de rol van medeplichtigen spelen en ik zeg dat jullie ’souteneurs’ zijn, die nietsvermoedende ouders en hun onschuldige kinderen naar het hol van de duivel hebben gelokt.

John, het is nog niet te laat om je te verheffen en te doen wat juist is. Jij leeft nog ….. Maar hoe langer jullie wachten om de leden in te lichten over al deze criminele aantijgingen die op dit moment spelen, des te groter schuld jullie allen op je laden.

John, hoeveel onschuldige jongemannen hebben deze meest onterende en vernederende ervaring van hun hele leven opgedaan, omdat jullie als leiders hebben gefaald de leden de waarheid te vertellen.

Welke straf staat er voor zo’n laakbaar en onverantwoordelijk gedrag?

Wil jij sterven met de nalatenschap van te hebben gefaald al deze nietsvermoedende slachtoffers te waarschuwen?

Waarom niet juist gehandeld en opgestaan om te zeggen dat geen enkele God kleine kinderen mag molesteren.

John, wij zijn het moe en walgen ervan, dat niemand van jullie het fatsoen heeft gehad om op z’n minst nietsvermoedende ouders te waarschuwen voor deze criminele aantijgingen, zodat zij hadden kunnen besluiten of zij wel of niet hun kinderen aan het gevaar zouden moeten blootstellen.

Wat geeft jullie als leiders het recht om voor iemand te beslissen?

John, mijn eerdere opmerkingen betreffende jouw brief aan Ella blijf ik gestand. Ik zou graag mijn verontschuldiging willen aanbieden voor de pijn die ik je misschien heb aangedaan; maar, John, de Waarheid moet ons aller leidsman zijn en velen van ons ervaren nog steeds de diepe wonden, de mentale pijn en het drukkende gevoel te zijn bedrogen door iemand die zich God noemt. Mijn verontschuldiging zou niet oprecht zijn, omdat, of je het beseft of niet, wij allen geestelijk zijn verkracht door dit monster.

John, wees niet verrast, als er iemand op je deur klopt en je een dagvaarding overhandigt. Er zijn mensen die vinden dat jullie allen een proces zou moeten worden aangedaan en verantwoordelijk zouden moeten worden gesteld voor de miljoenen dollars die zijn uitgegeven voor pelgrimsreizen om de duivel aller duivels te bezoeken. Wie kan de schadevergoeding berekenen die nodig zou zijn om zowel de feitelijke slachtoffers als de devotees, van wie velen hun hele spaargeld hebben besteed om vele malen naar India te reizen om dit molesterende monster te bezoeken, te vergoeden?

John, de tijd is daar om te ontwaken uit deze bedwelmende slaap en de kracht van het ware licht in je terug te winnen en te doen wat juist is. Wees een voorbeeld voor je collega’s die nog slapen.

Jai! De ontmaskerde

Glen Meloy

PO Box 3510

Palm Desert, CA 92261-3510

De vroegere opmerkingen van Glen over het antwoord van John Evans op de brief die oorspronkelijk aan Dr. Goldstein werd gezonden.

Vrienden, wat een nietszeggend antwoord van de landelijk voorzitter. Hij heeft zelfs niet de moed om voor zijn mening uit te komen. Hij verschuilt zich achter het gewaad en de taal van ‘de grootste aanrander ter wereld’. In plaats van te antwoorden, citeert hij een demon, die onze vrienden heeft verkracht en gemolesteerd.

O, God, ik schaam me voor dergelijke personen die ons allen vertegenwoordigen. Wat mij betreft zijn het lafaards en medeplichtigen in dit reusachtige doofpotschandaal, dat vele jaren heeft geduurd; en nu proberen zij zich te verbergen achter de leringen van Advaita (ondubbelzinnigheid).

Beste vrienden, probeer in het gerechtshof de zaak ondubbelzinnig uiteen te zetten. De wet houdt zich niet bezig met zogenaamde illusies en dromen. Die houdt zich aan de werkelijkheid van het hier en nu en aan de koele harde feiten.

En hoe langer deze worden ontkend, des te meer kunnen zij wettelijk worden beschuldigd samenzweerders te zijn en medeplichtig aan de verkrachtingen en molestaties van duizenden onschuldige jongemannen.

Artsen die ontkennen! In de sai-organisatie zitten vele van deze schepsels. Zij hebben geen enkele deernis met de slachtoffers. Zij doen niet wat fatsoenlijke artsen doen … namelijk, de feiten onderkennen en daarna de diagnose stellen en een juiste behandeling voorschrijven.

Wat zijn dit armzalige voorbeelden van de geneeskunde. Hun bevoegdheid om arts te mogen zijn, zou van hen moeten worden afgenomen. Zij zijn niet geschikt om zieken en gewonden te behandelen.

Vrienden, ik vind dat het tijd wordt om een lijst samen te stellen van deze deskundigen in de gezondheidszorg die blijven ontkennen en hen verantwoording te laten afleggen aan de diverse gezondheidsorganisaties die gekwalificeerd zijn.

Als deze misdaden hier in de VS waren gebeurd, moesten de zaken worden gemeld. Maar deze vrome, zogenaamde, leiders doen dat niet. Daarom moeten wij alles doen wat in ons vermogen ligt om allen die verantwoordelijk zijn, aan de kaak te stellen.

Glen Meloy